20/2022 Errege Lege Dekretuaren garraiorako zuzeneko laguntzei buruzko ohiko galderak (gasolio profesionala itzultzeko onuradunak ez direnak)

Espainian legez eratutako langile autonomoek eta nortasun juridiko propioa duten sozietateek eskatu ahal izango dute laguntza, baldin eta 2022ko abenduaren 28an:

 • Garraioko Enpresen eta Jardueren Erregistroan alta emanda badaude VDE, VT, VTC, VSE, MDPE eta MDLE motetako edozeinetako garraio baimen baten titular gisa.

 • Hiri autobusen titular badira, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorraren erabilera irizpideen araberako sailkapenarekin bat etorriz, eta 2022ko abenduaren 28an alta emanda bazeuden Trafiko Buruzagitza Nagusiaren Ibilgailuen Erregistroan.

Laguntzak honako garraio jarduera hauen artean banatzen dira:

 • Taxi bidezko garraioa (EJSN kodea: 4932).

 • Bidaiarien lurreko garraio motak b.i.s.g. (EJSN kodea: 4939).

 • Salgaien errepideko garraioa (EJSN kodea: 4941).

 • Etxe aldaketako zerbitzuak (EJSN kodea: 4942).

 • Pertsonen garraio sanitarioko zerbitzua (EJSN kodea: 8690).

 • Bidaiarien hiriko eta hiri inguruko lurreko garraioa (EJSN kodea: 4931).

Banakako zenbatekoa, jarduera bakoitzaren barruan, onuradun bakoitzak ustiatutako ibilgailu motaren eta kopuruaren arabera zehazten da.

Jarraian, ibilgailu motak eta bakoitzarentzat ezarritako laguntzaren zenbatekoa zehazten dira:

 • Salgaiak, astuna. Kamioia. MDPE,  MMA ≥ 7,5 t eta erregai mota GLP, GNC edo GNL. Finkatutako laguntza 3.690 euro

 • Salgaiak, astuna. Kamioia. MDPE, MMA<7,5 t. Finkatutako laguntza 1.000 euro

 • Salgaiak, arina. Furgoneta. MDLE. Finkatutako laguntza 450 euro

 • Anbulantzia VSE. Finkatutako laguntza 450 euro

 • Taxiak. VT. Erregai mota: GLP, GNC edo GNL. Finkatutako laguntza 410 euro

 • Taxiak. VT gasolina erregai motarekin. Kanarietan edo Ceutan edo Melillan helbideratutako taxietan helbideratutako gasolio erregai-mota eta taximetrorik gabeko VTa. 300 euro

 • Alokairuko ibilgailua, gidariarekin. VTC. Finkatutako laguntza 300 euro

 • Autobusa. VDE eta erregai mota GLP, GNC edo GNL. Finkatutako laguntza 2.050 euro

 • Hiriko autobusa, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorreko erabilera irizpideen araberako sailkapenaren arabera, eta erregai mota GLP, GNC edo GNL. Finkatutako laguntza 2.050 euro

Laguntza hori bateraezina da gasolio profesionalagatiko hidrokarburoen gaineko zergaren itzulketaren onuradunentzako laguntza berriarekin; beraz, laguntza ez zaie aplikatuko itzulketa horretarako eskubidea duten ibilgailuei.

34. artikuluan araututako laguntza jasotzeko eskubidea duten ibilgailuen titularra bazara (gasolio profesionalaren onuradunak), ibilgailu horiei dagokienez, ez duzu eskubiderik 20/2022 Errege Lege Dekretuaren 38. artikuluan jasotako zuzeneko laguntza jasotzeko.

Hala ere, beste ibilgailu batzuen titularra bazara, 38. artikuluan ezarritako zuzeneko laguntza eskatu ahal izango duzu 34. artikuluan ezarritako laguntza jaso ezin duten zure jabetzako ibilgailuetarako.

Bai.

Jasotako laguntzaren zenbatekoak ezin du gainditu onuradun bakoitzeko laguntzaren zenbateko mugatuko laguntzetarako aurreikusitako gehieneko zenbatekoa, Europako Ukraina Aldi Baterako Esparruaren arauen arabera onetsitako erabakiekin bat etorriz.

Kanpo geratzen dira Errusiak Ukraina inbaditu izanaren ondorioz Europar Batasunak ezarri ahal izan dituen zehapenek eragindako pertsona fisikoak edo enpresa edo sozietateak.

Muga hori Errusiak Ukraina inbaditu izanaren ondorioz Europar Batasunak ezarri ahal izan dituen zehapenek eragindako pertsona, erakunde eta organoek kontrolatutako enpresetara zabaltzen da, bai eta Errusiak Ukraina inbaditu izanaren ondorioz Europar Batasunak ezarri ahal izan dituen zehapenek eragindako sektoreetan aktibo dauden enpresetara ere, laguntzak kasuan kasuko zehapenen helburuei kalte egiten dien neurrian.

Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez eskatu ahal izango da laguntza, horretarako prestatuko den inprimakiaren bidez, laguntza eskaera aurkezteko epea hasten denean.

Eskaera 2023ko apirilaren 1etik maiatzaren 31ra bitartean aurkeztu ahal izango da.

Laguntza banku transferentzia bidez ordainduko da, eskabidean adierazitako banku kontuan.

Laguntza horren onuradunek zerga egoitza Arabatik kanpo badute, ZAEAri edo dagokion Foru Administrazioari eskatu beharko diote.