Dirulaguntza justifikatzea

Epeak

Itxita

Esleitu datatik 2021eko azaroaren 12ra arte

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Egindako jarduketen/inbertsioen memoria.

  • Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten bestelako sarrera edo dirulaguntzen xehetasunak, zenbatekoa eta jatorria adieraziz.

  • Justifikazio fakturen zerrenda; honako hauek jaso behar ditu: hartzekoduna, zenbatekoa, jaulkipen data eta ordainketa data, ordainduta badago.

  • Ordainagiriak eta gainerako frogagiri baliokideak.

  • Baldin eta gastuak kontratu txikien zenbatekora (40.000,00 euro obretan edo 15.000,00 euro gainerako kontratuetan) heltzen badira eta kopuru horiez gaindikoak badira, hautapenaren justifikazioarekin batera, hautatutako eskaintza ez bada ekonomiaren aldetik onuragarriena, hiru eskaintza aurkeztu beharko dira, eta justifikazio txostena ere bai, non eta ez den aurkeztu eskaera egiterakoan, eta gerora gastu erreala kontratu txiki gisa ezarritakoaren beste edo hori baino gehiago bada.

Zer behar dut?

  • BakQ

    Ziurtagiri elektronikoa 

Egoitza elektronikoaren bitartez egin daiteke erregistroa.