182 eredua. Dohaintza eta ekarpenei eta egindako xedatzeei buruzko aitorpen informatiboa

Izapidetu

Epeak

Irekita

Urte bakoitzeko urtarrilaren lehen hirurogeita hamar egutegi egunetan, aurreko egutegi urtean jasotako opari, dohaintzei eta egindako erabilerei dagokienez.

Aurkeztu beharreko agiriak

Babestutako ondareen titularrek edo, hala badagokie, ondare horien administratzaileek, egiten den lehen aitorpen informatiboarekin batera (182 eredua), agiri hauek aurkeztu beharko dute, behar bezala beteta:

  • babestutako ondarea eratzearen eskritura publikoaren kopia sinplea, zeinean hasieran eratu zuten ondasunen eta eskubideen zerrenda agertzen baita.
  • hala badagokio, babestutako ondarea eratzeko dataren eta aurkeztutako lehen aitorpen horri dagokion aurre-aurreko egutegi urtearen arteko epean, hura barne, jasotako ekarpenen eta egindako erabileren zerrenda xehea.

Informazio gehiago

Adierazpen honen helburua honako hauei buruzko informazioa ematea da:

  • Irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzko foru-arauetan araututako pizgarrien erakunde onuradunek jasotako dohaintzak, dohaintzak eta ekarpenak;
  • Langileen sindikatuei ordaindutako kuotak;
  • Alderdi politikoei nahitaez emandako zenbatekoak;
  • Eta desgaitasunen bat duten pertsonen ondareak.

Hartzaileak:

  • Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren edo sozietateen gaineko zergaren kenkarirako eskubidea ematen duten dohaintzak jasotzen dituzten erakundeak, baldin eta dohaintza, dohaintza edo ekarpena egiaztatzen duen ziurtagiria eman badute;
  • Langileen sindikatuak, haiei ordaindutako kuotei dagokienez.
  • Alderdi politikoek, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko 33/2013 Foru Arauaren 22. artikuluaren b) letran aipatzen den moduan beren antolamendu politikoari nahitaez emandako zenbatekoei dagokienez;
  • Azaroaren 18ko 41/2003 Legeak, desgaitasunen bat duten pertsonen ondarea babesteari eta Kode Zibila, Prozedura Zibilaren Legea eta zerga-araudia aldatzeari buruzkoak, araututako ondare babestuen titularrak, eta, haiek ezgaitasunen bat badute, ondare horien administratzaileak.

Araudia:

Izapidetu