Nekazaritza ustiategien erregistroa - titulartasuna aldatzea

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

Titulartasun aldaketa pertsona fisikoaren alde:

1. Ustiategiaren titulartasuna aldatzeko deklarazioaren eredu ofiziala, behar bezala beteta eta sinatuta.

2. Nekazaritzako ustiategien erregistroan inskribatuta dagoela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpenaren eredu ofiziala.

3. Lehengo titularraren eta titular berriaren NANaren fotokopia.

4. Lehengo titularrak nekazaritza-, abeltzaintza- edo basogintza-jardueran baja eman izanaren errolda-aitorpena (037 eredua), dagokion BEZa eta PFEZ, eta nekazaritza-, abeltzaintza- edo basogintza-jardueraren titular berriak alta eman izanaren errolda-aitorpena (037 eredua), eta dagokion BEZa eta PFEZ.

5. Norberaren konturako Gizarte Segurantzako Nekazaritzako Araubide Berezian edo Norberaren konturako Langileen edo Autonomoen Araubide Berezian alta emanda badago, edozein kasutan, bere nekazaritza-jardueraren arabera, ziurtagiria edo azken ordainagiria aurkeztu beharko da.

6. Lehengo titularraren ustiategiko txartela.

Lehengo titularra pertsona juridikoa bada, aldaketaren arrazoia desegitea bada, desegite hori egiaztatzen duen agiri publikoa, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga Zerbitzuak likidatu eta zigilatu duena. Sozietate zibilaren edo titulartasun partekatuko erakundearen kasuan, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren Zerbitzuak likidatutako eta zigilatutako dokumentua onartuko da.

7. Titulartasun-aldaketa lehengo titularraren heriotzagatik bada ezkontidearen alde, heriotza-ziurtagiria.

Titulartasun-aldaketa aurreko titularraren heriotzagatik bada, jarauntsia esleitzeko eskritura, edo, halakorik ezean, azken borondateen eta testamentuaren kopia. Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari dagokion zerbitzuak behar bezala likidatu eta zigilatu beharko ditu agiri horiek.

Aurreko agirietan ustiategiaren titulartasunaren esleipena jasotzen ez bada, jaraunsle guztiek titular berriaren alde sinatutako akordioa.

8. Ustiapen-fitxa, behar bezala beteta. Lurrei buruzko fitxa horren orriaren ordez, NPBren adierazpenak egin ahal izango dira, ustiategiari atxikitako partzelak jasota.

Oharra: ustiapen-fitxan nekazaritzako makineria zerrendatze hutsak ez dakar haren titulartasuna aldatzea, aldez aurretik Nekazaritzako Makineriaren Erregistroan izapidetu ez bada behintzat.

9. Finkak erabiltzeko eskubidearen egiaztagiria. Jabetzaren kasuan, katastroko ziurtagiriarekin, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren Zerbitzuak likidatu eta zigilatutako salerosketaren agiri publiko edo pribatuarekin edo OHZren ordainagiriarekin.

Nekazaritza-ustiategitik kanpoko finkak landatzen dituen pertsonaren errentamendu edo bestelako titulu, kontratu edo erantzukizunpeko adierazpenaren eredu ofizialaren kasuan.