null Atxikipenak eta konturako ordainketak

Atxikipenak eta konturako ordainketak

Herritarrak, enpresak, elkarteak eta erakundeak

Ogasuna. Zuzeneko Zergen Zerbitzua. Sozietate eta Ez egoiliarren gaineko Zergen eta Atxikipenen Atala.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
180 eredua: PFEZaren eta Sozietateen gaineko Zergaren atxikipenak eta konturako sarrerak. Hiriko ondasun higiezinen errentamendutik sortutako etekinak. Urteko laburpena

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
193 eredua: Kapital higigarriaren etekin batzuen eta errenta batzuen gainean egindako atxikipenak eta konturako sarrerak. Urteko laburpena.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
194 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak, kapital higigarriaren etekinenak eta eskualdatu, amortizatu, itzuli, trukatu edo bihurtu den edozein aktibo eskuratzetik eta besteren kapitalak erabiltzetik eratorritako errentenak.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
196 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak, kapital higigarrien etekinen gainekoak eta mota guztietako finantza erakundeetako kontuetatik datozen kontraprestazioen ondorioz lortzen diren eta errenten gainekoak, finantza aktiboen gaineko eragiketetan oinarritutakoak barne, eta kreditu erakundeetako kontu jakin batzuen urteko aitorpen informatiboa.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
188 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak, kapitalizazio eragiketen eta bizi zein elbarritasun aseguruen ondorioz lortzen diren errenten edo higigarrien kapitalaren etekinen gainekoak. Urteko laburpena.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
190 eredua: pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenak eta konturako sarrerak. Lanaren, jarduera ekonomikoen, sarien eta errenta-egozpen jakin batzuen etekinak. Urteko laburpena

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
110 eredua: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenak eta konturako ordainketak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
111 eredua: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenak eta konturako ordainketak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
115A eredua. Higigarrien kapitalaren etekinen gaineko atxikipenak eta kontura egindako sarrerak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
123 eredua: Kapital higigarriaren etekin batzuen eta errenta batzuen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
136 eredua: Karga berezia zenbait loteria eta apustutako sarien gainean

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
187 eredua: Inbertsio kolektiboko erakundeen kapitalaren edo ondarearen adierazgarri diren akzioak eta partaidetzak eskualdatu edo ordaintzearen ondorioz lortutako errenten edo ondare irabazien gainean kontura egindako atxikipenak eta sarrerak. Urteko laburpena.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
117 eredua. Atxikipenak eta konturako diru sarrerak/Konturako ordainketa. Errentak edo ondare-irabaziak, inbertsio kolektiboko entitateen kapitalaren edo ondarearen adierazgarri diren akzioak eta partizipazioak eskualdatzearen edo ordaintzearen ondorioz eta harpidetza eskubideak eskualdatzearen ondorioz lortuak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
124 eredua. Besteren kapitalak jaso eta erabiltzearen adierazgarri diren edonolako aktiboak eskualdatu, amortizatu, ordaindu, trukatu edo bihurtzetik sortutako errenten eta kapital higigarriko etekinen gainean kontura egindako atxikipenak eta sarrerak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
126 eredua: Edonolako finantza erakundeetan (finantza aktiboen gaineko eragiketetan oinarritutakoak barne) ezarritako kontuetatik sortutako ordainagatik lortutako kapital higigarriko etekinen eta errenten gainean kontura egindako atxikipenak eta sarrerak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
128 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak. Kapitalizazio eragiketetatik eta bizi nahiz elbarritasun aseguruko kontratuetatik eratorritako kapital higigarriaren etekinak eta errentak.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
230 eredua: Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga eta zergadun ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga: zenbait loteria eta apustutako sarien gaineko karga bereziaren atxikipenak eta konturako sarrerak; sozietateen gaineko zerga: zenbait loteria eta apustutako sarien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Autolikidazioa

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
270 eredua: Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga eta zergadun ez egoiliarren errentaren gaineko zerga: zenbait loteria eta apustutako sarien gaineko karga bereziaren atxikipenak eta konturako sarrerak; sozietateen gaineko zerga: zenbait loteria eta apustutako sarien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Urteko atxikipenen eta konturako sarreren laburpena.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi