Uzta berdearen laguntzaren ordainketa eskatu

Epeak

Itxita

Eragiketa gauzatzeko epea eta ORDAINKETA ESKAERA aurkeztuz jakinaraztea: 2023ko uztailaren 15a (egun hori barne)

Onartutako eskaerari uko egitea: Uko egiteko agiria aurkeztu beharko da, Aurkeztu beharreko agiriak atalean eskura daitekeena. Mahastizaintzako lurzati osoei uko egin dakieke edo eskaera osoari. Uko egiteko epea 10 egunekoa da, ebazpena jakinarazten den egunetik zenbatzen hasita. Lehiaketa lehiakorreko prozeduraren ebazpena, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45. artikuluaren 1. apartatuaren b) letran xedatutakoaren arabera, EHAAn argitaratuko da, eta argitaratzeak jakinarazpen-ondorioak izango ditu. Hala ere, Arabako Foru Aldundian nekazaritzaren arloko eskumena duen zuzendaritzak banan-banan jakinaraziko die interesdunei. Nolanahi ere, jakinarazpen-datatzat hartuko da lehenik egin den jakinarazpenarena.

Aurkezteko: Arabako Lurralde Historikoan 2022-2023 kanpainarako uzta berdea ORDAINTZEKO eskaera AFAren egoitza elektronikoaren bidez egin beharko da, pertsona juridikoen eta nortasun juridikorik gabeko erakundeen kasuan. Telematikoki aurkeztuz gero, hasierako espedientearen dokumentu berri gisa erantsiko da. Pertsona fisikoen kasuan, izapidetze elektronikoa edo aurrez aurrekoa aukeratu ahal izango dute honako toki hauetan:

  • Arabako Foru Aldundiko Erregistro Orokorra.
  • Vitoria-Gasteiz, Laguardia eta Laudioko Ogasun Bulegoen Erregistroa.

Eskatzaileak berak aurkez dezake eskabidea, edo telematikoki gaitu duen beste pertsona baimendu baten bidez, izapidea egiteko ziurtagiri digital baten bidez. Baimendutako pertsona bat gaitzeko argibideak honako esteka honetan daude eskuragarri: Baimenak - egoitza (araba.eus). Halakorik ezean, pertsona fisikoa den eskatzaileak baimena eman ahal izango du eskabidea bere izenean aurkezteko, eskaera telematikoan dokumentazioaren fitxan eskuragarri dagoen baimen-agiria erantsita.

Aurkeztu beharreko agiriak

Informazio gehiago

Plazo para la ejecución de la operación y comunicación mediante la presentación de la SOLICITUD DE PAGO: 15 de julio de 2023 (inclusive)

Renuncia a la solicitud aprobada: La renuncia se presentará por medio del documento de renuncia disponible en el apartado Documentación a presentar. Se puede renunciar a parcelas vitícolas completas o a la solicitud completa. El plazo para la renuncia es de 10 días después de la fecha de notificación de la resolución. La resolución del procedimiento en concurso competitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, párrafo 1 apartado b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será publicada en el BOPV, surtiendo la publicación efectos de notificación. No obstante, la dirección competente en materia de agricultura de la Diputación Foral de Álava notificará a los interesados individualmente. En cualquier caso, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar.

Presentación: La solicitud de PAGO de cosecha en verde para la campaña 2022- 2023 en el Territorio Histórico de Álava deberá realizarse a través de la sede electrónica de la DFA en el caso de personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica. En caso de presentación telemática se anexará como nuevo documento del expediente inicial. En el caso de personas físicas, podrán optar por tramitación electrónica o de forma presencial en:

  • Registro General de la Diputación Foral de Álava.
  • Registro de las Oficinas de Hacienda de Vitoria-Gasteiz, Laguardia y Llodio.

La solicitud la puede presentar la propia persona solicitante o a través de otra persona autorizada a la que haya habilitado telemáticamente a través de un certificado digital para la realización del trámite. Las indicaciones para habilitar a una persona autorizada están disponibles en el siguiente enlace: Autorizaciones - egoitza (araba.eus). En su defecto, el solicitante que sea persona física  también podrá autorizar a presentar la solicitud en su nombre, adjuntando en la solicitud telemática el documento de autorización disponible en la pestaña documentación.

Zer behar dut?

  • Ziurtagiri digitala
    BAKQ

Telematikoki: Egoitza elektronikoan

Aurrez aurre: AFAko Erregistro orokorrean edo Vitoria-Gasteizko, Guardia eta Laudioko Ogasuna eta Erregistro Bulegoetan