ONDASUN HISTORIKO-ARTISTIKOAK kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeetarako dirulaguntzak eskatzea

Epeak

Itxita

Eskaerak aurkezteko epea 20 egun baliodunekoa izango da, deialdi hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta.

Aurkeztu beharreko agiriak

 1. Erakundeko organo eskudunak laguntza programatuak eskatzeko hartutako erabakiaren ziurtapena (erabaki hori eskaerak aurkezteko epea bukatu aurretik hartua izan behar da).

 2. Egin beharreko esku-hartzearen deskribapena: proiektua edo azalpen memoria. Agiri horiek kultura ondasunak kontserbatu eta zaharberritzeko titulu ofiziala duten profesionalek egin beharko dituzte.

 3. Esku-hartzearen diru sarreren eta gastuen aurrekontu xehatua.

 4. Jabetza edo erabilera-eskubidea egiaztatzen duen agiria.


 Baldintzak

 • Ondasun historiko-artistikoak babestutak eta/edo inbentariatutak izatea.
 • Esku-hartzeak dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi ondoren hasiak izan beharko dira, eta amaituta egon beharko dute 2024ko abenduaren 29rako.
 • Toki erakundeak ondasunen titularrak izan beharko dira edo, bestela, haiek erabiltzeko eskubidea izan 5 urtez gutxienez deialdi hau ALHAOn argitaratzen den egunetik aurrera.

Diruz lagun daitekeen zenbatekoa

 • Dirulaguntzak ez du inola gaindituko 40.000 euroko kopurua eskaera bakoitzeko.
 • Kultura eta Kirol Sailaren ekarpena ez da inbertsioa egin ondoren guztira izan den kostuaren %80 baino handiagoa izango.

Informazio gehiago

Zaharberrikuntzaren Zerbitzua

Urartea 4

01010 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 18 20 50

E-maila: restauraciones@araba.eus

Zer behar dut?

  • BAKQ
  • Ziurtagiri digitala

Egoitza elektronikoan dagoen formularioa. 

Eskaerak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztuko dira Arabako Foru Aldundiaren Egoitza elektronikoan