Arabako enpresetan behin betiko kontratazioa sustatzeko laguntzak eskatzea

Epeak

Itxita

Aurkeztu beharreko agiriak

 • Eskabide horriak
 • Enpresaren IFZaren edo NANaren fotokopia, pertsona autonomoak badira.
 • Enpresaren jarduera azaltzeko memoria.
 • Laguntza dakarren lan kontratuaren fotokopia, alderdi biek sinatuta, eta Lanbideri behar
 • bezala jakinarazita.
 • Kontratatutako pertsonaren errolda ziurtagiriaren fotokopia.
 • Kontratatutako pertsonaren Gizarte Segurantzako altaren kopia.
 • Kontratatutako NANaren edo AIZaren fotokopia.
 • Laguntza xede den kontratazioaren ondoren kontrataturiko pertsonaren lan bizitza.
 • Kontratatutako pertsona erregistro publikoan enplegu eskatzaile gisa ageri delako egiaztagiria
 • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren ziurtagiria, kontratazioaren aurreko 6 hilabeteetako batez besteko plantillari