Lurzoru urbanizaezineko jarduketen interes publikoaren adierazpena eskatzea

Izapidetu

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Udalak egindako eskaera, jasotako obra lizentziaren eskaeraren berri emateko eta interes publikoaren adierazpena izapidetzeko, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 28.5 artikuluan aurreikusitako ondorioetarako. Idazki hau alkateak edo udal idazkariak sinatu behar du.

  • Sustatzaileak aurkeztutako proiektua, enpresa zein partikularra izan.

  • Udalaren txosten teknikoa: Zehaztu egingo da proiektua lurzoru urbanizaezineko zer lurzatitan egingo den eta  lurzatiek  zer hirigintza kalifikazio duten udalerrian indarrean dagoen araudiaren arabera. Horrez gain,  lurzati horretarako eskatutako jarduera edo instalazioa ezartzea bidezkoa dela adierazten duen irizpena aurkeztuko da. Azaldutakoaz gain, udal teknikariak proiektuari eta kokapenari buruz egokitzat jotzen dituen puntu guztiak jaso ahal izango ditu txostenak.

  • Udalak bere eskaeraren alde egoki iritzitako agiri guztiak.

Informazio gehiago

Foru aldundiaren ebazpen bidezko interes publikoaren adierazpenaren prozedura udal ebazpen bidezko hirigintza lizentzia emateko prozeduran edo plan berezi bat onesteko prozeduran txertatzen da, jarduketak 5.000 metro koadro baino gutxiagoko edo gehiagoko lurzoru azalerari eragiten dion kontuan hartuta, hurrenez hurren.

Hirigintza lizentzia emateko prozeduran sartutako interes publikoaren adierazpenaren prozeduraren diagrama kontsultatu.

 

Erantsi beharreko fitxategien gehieneko tamaina:  fitxategi bakoitzak gehienez 10 Mb har ditzake, eta fitxategi guztiek batera ezin dute 30 Mb gainditu. Gehieneko hori gaindituz gero, harremanetan jar zaitezke Lurralde Antolamenduaren eta Hirigintzaren Zerbitzuarekin, urban@araba.eus helbidearen bidez, beste bide bat prestatzeko.

Zer behar dut?

  • Ziurtagiri digitala

Izapide hau Egoitza elektronikotik soilik egin daiteke.

Izapidetu