Kultura arteko sentsibilizazioa eta bizikidetza helburu dituzten programak edo jarduerak garatzeko dirulaguntza eskatzea

Epeak

Itxita

20 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el BOTHA.

Aurkeztu beharreko agiriak

Eskabideekin batera, agiri hauek aurkeztu beharko dira, ordenatuta eta honela izendatuta:

 

 

 

 

a) Entitateak egoitza Araban edo Trebiñuko enklabean duela egiaztatzen duen agiria.

 

b) Erakundearen indarreko estatutuak eta legez eratuta eta dagokion Elkarte eta Erakundeen Erregistroan inskribatuta dagoela egiaztatzen duten agiriak.

 

 

c) BEZetik salbuetsita dagoela adierazten duen ziurtagiria, zerga administrazio eskudunak emana; eta balio erantsiaren gaineko zergaren (BEZ) hainbanaketa erregelan daudenak, portzentajearen justifikazioa.

 

 

d) Eskaera orria, I. eranskinaren araberakoa.

 

e) Proiektuaren inprimakia, II. eranskinaren araberakoa.

 

f) Baldin eta beste dirulaguntza publiko eta/edo pribaturen bat eskatu bada, haien egiaztagiriak aurkeztu behar dira, eta zenbat diru eskatu den adierazi.

 

 

g) Egoki bada, lankidetza konpromisoaren idazkia (II. eranskinean dagoen ereduaren arabera).

 

h) Egoki bada, kontratazio gastuen aurreikuspenaren azalpen idazkia (II. eranskinean dagoen ereduan).

 

 

i) Hala badagokio, azpikontrataziorako baimen eskabidea (II. eranskinean jasoriko ereduaren arabera).

Informazio gehiago

Aurkeztutako eskaera egoki baloratu eta ebazteko, Arabako Foru Aldundiko Berdintasunaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritzak agiri eta informazio gehiago eska diezaieke erakunde eskatzaileei.

Zer behar dut?

Eskaerak Arabako Foru Aldundiaren erregistro orokorrean aurkeztu ahal izango dira (Probintzia plaza 5, Gasteiz), bai eta Foru Aldundiaren bestelako erregistroetan eta itunpeko udalen erregistro orokorretan ere.