Irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeei kultura jarduerak egiteko emango zaizkien dirulaguntzen deialdia.

Epeak

Itxita

Hogeita hamar egun naturaleko epea, deialdia ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatuta.

Aurkeztu beharreko agiriak

  • IFZren fotokopia (lehen aldiz eskatzen badira dirulaguntzak)
  • NANaren fotokopia Erakundearen ordezkaritza egiaztatzen duen agiria
  • BEZetik salbuetsita dagoelako ziurtagiria, zerga administrazio eskudunak emana (aldez aurretik aurkeztu ez baldin bada) edo doakoa delako aitorpena, erakundeko presidente karguaren.
  • Estatutuen fotokopia (aurretik aurkeztuta ez badaude edo aldaketaren bat izan badute)
  • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak beteta izatearen egiaztagiria (Soldatapeko langileak izanez gero bakarrik)
  • Interesdunaren erantzukizunpeko aitorpena

Arabako Foru Aldundia - Erregistro Orokorra

Probintzia plaza, 5, 01001 Gasteiz.