Diputatu Nagusiaren dirulaguntzak eskatzea

Izapidetu

Epeak

Irekita

Baldin eta lehiaketa bidezko deialdia bada, oinarri espezifikoetan adierazten dena, bestela beti izapidetu daiteke.

Aurkeztu beharreko agiriak

 • Eratze eta aldatze eskrituraren kopia eta kasuan kasuko erregistroan inskribatu izanarena.

 • Erakundearen estatutuen kopia.

 • Zuzendaritza batzordearen osaeraren kopia.

 • Zerga betebeharrak beteta edukitzearen egiaztagiria.

 • Hala badagokio, BEZetik salbuetsita egotea aitortua izatearen egiaztagiria.

 • Gizarte Segurantzaren kuoten ordainketak egunean izatearen egiaztagiria, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak egina.

 • Proiektuaren memoria.

 • Diru sarreren eta gastuen aurrekontua.

Informazio gehiago

Jarduteko gaitasuna egiaztatuko da agiri hauen kopien bidez: eratze eta aldatze eskritura eta kasuan kasuko erregistroan inskribatu izana, edo, hala badagokio, entitatearen estatutuak eta legez eratuta eta kasuan kasuko erregistroan inskribatuta egotearen egiaztagiria.

Elkarte edo entitate eskatzailearen zuzendaritza batzordearen osaera aktaren kopia.

Zerga betebeharrak egunean izatearen egiaztagiria, eskatzaileak zerga egoitza duen lekuko zerga administrazioak egina, bai eta zergapeko jarduerak egin diren edo egiten diren lekuetako zerga administrazioek eginak ere.

Hala badagokio, BEZetik salbuetsita egotea aitortua izatearen egiaztagiria.

Gizarte Segurantzaren kuoten ordainketak egunean izatearen egiaztagiria, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak egina (datu honen ofiziozko egiaztapena egingo da). 

Proiektuaren memoria, azalpen gisa eta bereizirik aipatuz honako hauek:

 • Jardueren deskribapena.

 • Jarduera(k) egiteko egutegia.

 • Zein herritan egingo diren.

Jarduer(ar)en aurrekontu xehatua, eta azalduz beste erakunde edo entitate publiko edo pribatuei egindako laguntza eskaerak eta entitatearen beraren ekarpenak.

Diru sarreren eta gastuen aurrekontua.

Zer behar dut?

 • Ziurtagiri digitala

Izapidetu