Etxebizitzak birgaitzeko dirulaguntza

Dirulaguntzak lehia askearen bidez emateko deialdia, toki entitateetan etxebizitzak birgaitzeko egiten diren ekintzak finantzatzeko, bai toki erakundeentzat, bai entitate horietan bizi diren pertsona fisikoentzat.

 • Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeek, baldin eta 1.500 biztanle baino gutxiagoko herriguneak badituzte eta 20.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan badaude.
 • Toki erakunde horietan bizi diren pertsona fisikoak.

Epeak

Itxita

Dirulaguntza eskaerak aurkezteko epea 2023ko ekainaren 15eko 08:15ean hasiko da.

Eskabideak aurkezteko epea irekita egongo da aurrekontu-esleipena agortu arte, edo, bestela, 2023ko urriaren 2eko 23:59ra arte. Aurrekontuko diru-izendapena agortu dela araba.eus web atarian argitaratuko da.

Aurkeztu beharreko agiriak

Laguntzak jaso ahal izateko, nahitaezkoa izango da administrazioak honako agiri hauek aurkeztea edo ez eskatzea:

a) Arabako Foru Aldundiak beharrezko egiaztapenak eta kontsultak egingo ditu Administrazioaren esku dauden pertsona interesdunen datuei buruz, bai eta dirulaguntza honen izapidetze administratiborako eskatzen den beste edozein daturi buruz ere. Hori dela eta, elkarreragingarriak izan daitezkeen datuak eskatzeari utziko zaio, betiere interesdunak datu horiek erabiltzearen aurka EZ badago; kasu horretan, dagozkion datuak edo dokumentuak aurkeztu beharko ditu. Administrazio publikoen arteko datuen bitartekaritzaren oinarria urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluan zehazten da. Bertan, herritarrek eskubidea dute edozein administraziok egindako dokumentuak, jatorrizko dokumentuak, aplikatzekoa den araudi erregulatzaileak eskatzen ez dituen datuak edo dokumentuak edo interesdunak aurretik edozein administraziori aurkeztu dizkionak ez aurkezteko. Era berean, administrazioak behartuta daude, 40/2015 Legearen 155. artikuluak adierazten duen bezala, datu-trukearen inguruan lankidetzan aritzera, eta haien esku dauden herritarrei buruzko datuak eman beharko dituzte.

Interesdunak aurka egin ezean, datu elkarreragingarri hauek bilduko dira:

 • Eskatzailearen NANa.
 • Eskatzailearen ezkontidearen NANa, irabazpidezko ondasunen edo ondasunen komunikazioaren araubide ekonomikoaren mende egonez gero.
 • Dagokion Ogasunak egindako eskatzaileari buruzko ziurtagiria, zerga guztien aurkezpena eta ordainketa egunean dituela egiaztatzen duena.
 • Eskatzailearen ezkontideari buruzko ziurtagiria, irabazpidezko ondasunen erregimen ekonomikoaren mende egonez gero, edo ondasunen jakinarazpena, dagokion ogasunak emana, zerga guztien aurkezpena eta ordainketa egunean dituela egiaztatzen duena.
 • Norberaren konturako jarduerak eginez gero, Gizarte Segurantzari egin beharreko ordainketak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria.
 • Eskatzailearen ezkontideari buruzko ziurtagiria, irabazpidezko ondasunen erregimen ekonomikoaren edo ondasunen jakinarazpenaren mende egonez gero, eta Gizarte Segurantzari egindako ordainketak egunean izanez gero, norberaren konturako jarduerak gauzatuz gero.
 • Eskatzailearen banakako eta familiako erroldatze-ziurtagiria (justifikazio-fasean).

b) Eskatzaileak aurkeztu beharreko agiriak:

 • Eskabidea behar bezala beteta, elektronikoki edo inprimatuta, sartzeko moduaren arabera.
 • Ezkontza-itunak, irabazpidezko ondasunen erregimen ekonomikoaren mende ez dauden ezkontzetan edo ondasunen komunikazioan.
 • Dagokion Jabetza Erregistroaren Ohar Soila edo Eskritura Publikoaren fotokopia, laguntzak eskatzen diren etxebizitzen jabetza, gozamen edo bestelako gozamen eskubidea frogatzen duena. Alokairuaren kasuan, indarrean dagoen kontratua aurkeztuko da.
 • Birgaitzearen titularrak etxebizitzaren jabetza edo jabetza osoa ez duen jardueretan, jabearen/jabeen baimena aurkeztu beharko da, arau hau, dagokion deialdia eta horren ondoriozko eskubide eta betebeharrak ezagutzen dituztela berariaz adieraziz. Baimen horretan jaso beharko da, halaber, birgaitze-obrak nork ordainduko dituen erabakitzeko erabakia.
 • Udal-lizentziaren kopia edo eskaeraren kopia, bai eta beste baimen sektorial batzuen kopia ere, behar izanez gero.
 • Gauzatze-aurrekontua, partidaka banatuta.
 • Birgaitzeko aurreproiektua edo proiektua, edo, egin beharreko birgaitze-motarako proiekturik behar ez bada, memoria, egin beharreko birgaitze-jarduketaren xehetasunekin. Edonola ere, birgaitu beharreko higiezinaren aurretiko egoerari buruzko dokumentazio grafikoa aurkeztu beharko da.
 • Halakorik izanez gero, etxebizitzaren eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria, birgaitzen hasi baino lehen emana.
 • Hirugarrenen alta egoitza elektronikoaren bidez, edo dagokion finantza-erakundeak modu frogagarrian emandako kontuaren titulartasun-ziurtagiria.
 • Eskabidea aurkezteko foru-egoitza elektronikoan horretarako prestatutako izapide elektronikoa erabiltzen duten eskabideek nahitaez bete beharko dute hirugarrenen alta egoitza elektronikoaren bidez.
 • Ordezkari baten bidez jardunez gero, ordezkaritza baimentzeko dagokion agiria aurkeztu beharko da, haren izenean deialdi honetan esku hartzeko gaitzen duena. Kasu horretan, eskabide-orri fisikoa laguntzen eskatzaileak sinatu beharko du.
 • Arabako Foru Aldundiko zerbitzu tekniko edo juridikoek beharrezkotzat jotzen duten beste edozein agiri.

Zer behar dut?

 • B@kq (juego de barcos)

  Certificado digital(FNMT, eDNI, Juridica Izenpe,…)

Hemen aurkeztu behar dira eskaerak:

 • Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean
 • Gasteizko, Guardiako eta Laudioko Ogasun bulegoen erregistroan.
 • Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16.4 artikuluan jasotako gainerako erregistroetako edozeinetan.

>Hala ere, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 14.2 artikulua betez, honako hauek egoitza elektronikoan dagoen izapide zehatzaren bitartez telematikoki aurkeztera behartuta daude: pertsona juridikoak, nortasun juridikorik gabeko erakundeak, elkargoko kide izatea nahitaezkoa duen jarduera profesional batean dihardutenak, jarduera horretan egiten dituzten izapideetarako, eta administrazioarekiko harremana elektronikoki izatera behartuta dagoen interesdun bat ordezkatzen dutenak.