Alta ematea- Pertsona fisikoa

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

Titularra pertsona fisikoa bada: 

 • Alta eskatzeko eredu ofiziala, behar bezala beteta eta sinatuta.

 • Nekazaritzako ustiategien erregistroan inskribatuta dagoela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpenaren eredu ofiziala.

 • Titularraren NANaren fotokopia. Eskatzaileak ordezkari baten bidez jarduten badu, eskaerarekin batera behar bezala sinatutako baimen-agiria aurkeztu beharko da.

 • Nekazaritza, abeltzaintza edo basogintzako jardueraren altari buruzko errolda-aitorpena (037 eredua) eta dagokion BEZa eta PFEZ.

 • Aurreko betebeharretik salbuetsirik dago nekazaritza eta ardogintzako ustiategiaren deklaratutako azalera 1.000 m2-tik beherakoa baldin bada, Europako araudiak ezartzen duenaren arabera.

 • Era berean, aurreko betebeharretik salbuesten da autokontsumoko abeltzaintzako ustiategia denean, kopurua honako hau baino txikiagoa denean:

  • Behi-azienda: 5 behi-buru
  • Zaldi-azienda: 5 zaldi aulki. 10 zaldi
  • Zerri-azienda: gizentzeko 3 zerri
  • Ardi- eta ahuntz-aziendako buruak: 30 ardi edo ahuntz aurrerako
  • Untxi-buruak: 5 untxi edo erbi ugaltzaile
  • Hegaztiak: 30 arrautza-hegazti. 50 haragi-hegazti
  • Erlauntzak: 15 erlauntza. 16 eta 150 erlauntza artean, produktua merkaturatzen ez dutenean.

 

Oharra: Jarduera mota autokontsumoko abeltzaintza bada, Abeltzaintza Zerbitzuak tramitatuko du zuzenean, eta horrek emango dio alta REGAri, hari lotutako nekazaritzako ustiategien erregistroarekin. Basogintzako jardueraren kasuan, Nekazaritzako Idazkaritza Teknikoarekin kontsultatuko da.

 

 • Ustiapen-fitxa behar bezala beteta. Lurrei buruzko fitxa horren orriaren ordez, NPBren adierazpenak egin ahal izango dira, ustiategiari atxikitako partzelak jasota.
 • Norberaren konturako Gizarte Segurantzako Nekazaritzako Araubide Berezian edo Norberaren konturako Langileen edo Autonomoen Araubide Berezian alta emanda badago, edozein kasutan, bere nekazaritza-jardueraren arabera, ziurtagiria edo azken ordainagiria aurkeztu beharko da.
 • Finkak erabiltzeko eskubidearen egiaztagiria.
  Jabetzaren kasuan, katastroko ziurtagiriarekin, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren bidez likidatutako salerosketaren agiri publiko edo pribatuarekin edo Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ordainagiriarekin.
  Nekazaritza-ustiategitik kanpoko finkak landatzen dituen pertsonak errentamendua edo beste titulu, kontratu edo erantzukizunpeko adierazpenaren eredu ofiziala badu.

 

Informazio gehiago

Erregistroan inskribatu behar dira:

 • Arabako Lurralde Historikoko nekazaritza ustiategi guztiak, lurrak dituztela nahiz ez dituztela, edozein dela ere haien titularrra. Nekazaritzako ustiategi bat Arabako Lurralde Historikokotzat hartzen da lur edo instalazio gehienak bertan badaude. Gainera, erregistro honetan inskribatu behar dira aurreko paragrafoan aipatzen ez diren ustiategiek Arabako Lurralde Historikoan dauzkaten lurrak eta instalazioak.
 • Ustiategietan gertatzen diren funtsezko aldaketak. Erregistroaren ondorioetarako funtsezko aldaketak dira: nekazaritzako jardueraren bajak, ustiategiaren titulartasunaren aldaketak, titulartasun motaren aldaketak, ustiategiaren kokapenaren aldaketak, ustiategiaren mugen aldaketak, eta orokorrean Inskripzioen Erregistroko identifikazio moduluan eragina duten aldaketa guztiak.

Nekazaritza ustiategien titulartasun partekatua:

Ezkontzaz edo antzeko harreman afektiboen bidez lotutako bi pertsonak nekazaritzako ustiategi bat elkarrekin kudeatzeko osatzen duten unitate ekonomikoa da, nortasun juridikorik gabea eta zergapetu daitekeena.

Idazkaritza Teknikoaren Zerbitzua

Probintzia plaza, 4-1 ezkerra 

01001 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 18 18 18

Baita: