Alta ematea- Pertsona juridikoa

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

Titularra sozietatea edo pertsona juridikoa bada:

 • Alta eskatzeko eredu ofiziala, behar bezala beteta eta sinatuta. Eskatzaileak ordezkari baten bidez jarduten badu, eskaerarekin batera behar bezala sinatutako baimen-agiria aurkeztu beharko da.
 • Nekazaritzako ustiategien erregistroan inskribatuta dagoela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpenaren eredu ofiziala.
 • Pertsona juridikoaren IFKren fotokopia eta bazkide bakoitzaren eta haien ordezkarien NANaren fotokopia.
  Elkarte guztiek, titulartasun partekatuko araubidean dauden erakundeek izan ezik, eratze-eskritura publikoa aurkeztu beharko dute, beren estatutuekin batera, Ondare Eskualdaketen gaineko Zergak behar bezala izapidetuta.
  Titulartasun partekatuko araubidean dauden erakundeek ondare-eskualdaketen gaineko zergaren zerbitzuak behar bezala likidatu eta zigilatutako borondate-akordioa aurkeztu beharko dute.
 • Nekazaritza, abeltzaintza edo basogintzako jardueran alta eman izanaren errolda-aitorpena (036 eredua) eta dagokion BEZa eta PFEZ.
 • Aurreko betebeharretik salbuetsirik dago nekazaritza eta ardogintzako ustiategiaren deklaratutako azalera 1.000 m2-tik beherakoa baldin bada, Europako araudiak ezartzen duenaren arabera.

 • Era berean, aurreko betebeharretik salbuesten da autokontsumoko abeltzaintzako ustiategia denean, kopurua honako hau baino txikiagoa denean:

  • Behi-azienda: 5 behi-buru
  • Zaldi-azienda: 5 zaldi aulki. 10 zaldi
  • Zerri-azienda: gizentzeko 3 zerri
  • Ardi- eta ahuntz-aziendako buruak: 30 ardi edo ahuntz aurrerako
  • Untxi-buruak: 5 untxi edo erbi ugaltzaile
  • Hegaztiak: 30 arrautza-hegazti. 50 haragi-hegazti
  • Erlauntzak: 15 erlauntza. 16 eta 150 erlauntza artean, produktua merkaturatzen ez dutenean

 

Oharra: jarduera autokontsumorako abeltzaintza-jarduera bada, Abeltzaintza Zerbitzuak izapidetuko du zuzenean, eta horrek alta emango dio OHZri, dagokion REArekin batera. Basogintzako jardueraren kasuan, Nekazaritzako Idazkaritza Teknikoarekin kontsultatuko da.

 

 

Informazio gehiago

Erregistroan inskribatu behar dira:

 • Arabako Lurralde Historikoko nekazaritza ustiategi guztiak, lurrak dituztela nahiz ez dituztela, edozein dela ere haien titularrra. Nekazaritzako ustiategi bat Arabako Lurralde Historikokotzat hartzen da lur edo instalazio gehienak bertan badaude. Gainera, erregistro honetan inskribatu behar dira aurreko paragrafoan aipatzen ez diren ustiategiek Arabako Lurralde Historikoan dauzkaten lurrak eta instalazioak.
 • Ustiategietan gertatzen diren funtsezko aldaketak. Erregistroaren ondorioetarako funtsezko aldaketak dira: nekazaritzako jardueraren bajak, ustiategiaren titulartasunaren aldaketak, titulartasun motaren aldaketak, ustiategiaren kokapenaren aldaketak, ustiategiaren mugen aldaketak, eta orokorrean Inskripzioen Erregistroko identifikazio moduluan eragina duten aldaketa guztiak.

Titulartasun partekatuan, alta emateko inprimakia betetzea argibideak

 

Idazkaritza Teknikoaren Zerbitzua

Probintzia plaza, 4-1 ezkerra 

01001 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 18 18 18

Baita:

Herritarren arretarako helbide eta telefonoak