Zentroaren edo zerbitzuaren aldez aurretiko baimena

Epeak

Irekita

Urte osoan zehar eska daiteke 

Aurkeztu beharreko agiriak

Zentroek eta zerbitzuek:

 • Eskaera eredua, behar bezala beteta eta sinatuta.
 • Egin nahi den jarduera azaltzen duen memoria, ondoko hauek aipatzen dituena: helburu orokorrak eta espezifikoak, esku hartzeko programak, erabiltzaileen profila, zerbitzu edo zentroak dauzkan baliabide materialak eta giza baliabideak eta aurreikusitako edukiera.
 • Eskatzailearen nortasuna egiaztatzen duen agiria.

 • Ordezkaria dela egiaztatzen duen agiria (pertsona juridikoen kasuan, eraketa aktaren, dagozkion estatutuen eta eskatzen den baimenaren inguruan legalki adostutako akordioen ziurtagirien kopia).

   

 

Zentroek, aurrekoez gain:

 • Oin berriko, eraberritutako edo handitutako egituren kasuan, egikaritzeari buruzko proiektu teknikoa, zuzentasunez ikusonetsia, eta beste kasu batzuetan, memoria.
 • Jada existitzen ziren zentroetan aldaketa garrantzitsuak egin behar diren kasuetan, hori arrazoitzen duen txosten bat ere aurkeztu beharko da.
 • Deskribapen memoria, aplikatu beharreko araudiak betetzen direla justifikatzen duena eta dagozkion plano teknikoak atxikita.
 • Beste kasu batzuetarako (plazak obrarik gabe gutxitzea edo obrak egitea eskatzen ez duen beste edozein aldaketa): jarduketak deskribatzen eta behar bezala arrazoitzen dituen memoria.
 • Ekipamendu proiektua (jarduera azaltzeko memoriaren barne egon daiteke, eta kasu horretan ez da beharrezkoa izango berriz ere aurkeztea).