Solicitar ayudas a asociaciones o fundaciones para contribuir al desarrollo de programas y actividades dirigidas a personas con diversidad funcional y sus familias

Epeak

15 egun baliodun, deialdia ALHAOn argitaratzen den hurrengo egunetik aurrera. 

- Informazio eta arreta sozialaren bulegoa

San Prudentzio kalea, 30 – 01005 Gasteiz

- Elkarte edo fundazio eskatzailearen etxebizitzari dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzua