Elkarte edo fundazioentzako laguntzak: adingabeentzako eta haien familientzako programak eta jarduerak eskatzea

Epeak

15 egun baliodun, deialdia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

- Argibide eta Gizarte Arreta Bulegoa

San Prudentzio kalea, 30 - 01005 Gasteiz

Telefonoa: 945151015 / Faxa: 945121074

- Elkarte edo fundazio eskatzailearen etxebizitzari dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzua