Elkarte edo fundazioentzako laguntzak: landa eremuetako adinekoen gizarte sustapena helburu duten programak eta jarduerak eskatzea

Epeak

Itxita

15 egun baliodun, deialdia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

- Argibide eta Gizarte Atentzioko Bulegoa

San Prudentzio kalea, 30 – 01005 Gasteiz

Telefonoa: 945151015 / Faxa: 945121074

- Elkarte edo fundazio eskatzailearen etxebizitzari dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzua