190 eredua: pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenak eta konturako sarrerak. Lanaren, jarduera ekonomikoen, sarien eta errenta-egozpen jakin batzuen etekinak. Urteko laburpena

Izapidetu

Epeak

Irekita

190 eredua aurkezteko epea: urte bakoitzeko urtarrilean, atxikitako zenbatekoei eta aurreko urteari dagozkion konturako sarrerei dagokienez, ekitaldi bakoitzeko egutegi fiskalean ezarritako daten arabera.

Informazio gehiago

Eredu hau subjektu pasiboen datu pertsonalak aitortzeko erabiltzen da, zeinei zergadunak lanaren, profesionalen zerbitzuen, sozietateetako batzordekide gisa, pentsio eta hartzeko pasiboen, abeltzaintzako jarduera ekonomikoen, nekazaritzakoen eta sarien etekinak ordaindu baitizkie.

Ekitaldian hileko/hiruhilekoko 110-111 ereduen bidez aitortu eta ordaindu diren kuotak dauzkaten etekinak.

Araudia:

Izapidetu