194 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak, kapital higigarriaren etekinenak eta eskualdatu, amortizatu, itzuli, trukatu edo bihurtu den edozein aktibo eskuratzetik eta besteren kapitalak erabiltzetik eratorritako errentenak.

Izapidetu

Epeak

Irekita

Paperean aurkezten bada: sortzapen ekitaldiaren hurrengo urtarrilaren 1etik 25era.

Telematikoki aurkezten bada: sortzapen ekitaldiaren hurrengo urtarrilaren 1etik 30era.

Aurkeztu beharreko agiriak

Telematikoki aurkezten bada: erantsi behar den dokumentazio gehigarria telematikoki aurkeztuko da egoitza elektronikoan aitorpenari dagokion fitxategiarekin batera.

Paperean aurkezten bada: idatzia aurkeztuko da, behar den dokumentazioa erantsiz, dagokion autolikidazioa aipatuz (eredua eta aldia).

Informazio gehiago

Eredu hau aktiboak amortizatu, trukatu edo bihurtzeak edo besteren kapitalak erabiltzeak eragindako kapital irabazien eta/edo galeren gaineko datu pertsonal eta ekonomikoen urteko aitorpena egiteko erabiltzen da.

Ekitaldian hileko/hiruhilekoko 124 ereduaren bidez aitortu eta ordaindu diren kuotak dauzkaten etekinak.

Pertsona fisikoak, juridikoak eta gainerako erakundeak, administrazio publikoak barne, PFEZaren, Sozietateen gaineko Zergaren eta Zergadun Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren kontura, kapital higigarriaren etekinen gainean, besteren kapitalak bereganatu eta erabiltzearen adierazgarri den aktibo mota oro eskualdatu, amortizatu, itzuli, aldatu edo bihurtzearen ondorioz eskuratutako errentak atxiki edo sartzera behartuta daudenak.

Zer behar dut?

    • Zertifikatu digitala
    • Ontzi jokoa
Izapidetu