Erakunde publikoentzako laguntzak eskatzea, eguneko arretarako landa zentroak birgaitzen, eraberritzen, egokitzen edota hornitzen laguntzeko

Epeak

Itxita

15 egun baliodun, deialdia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

- Argibide eta gizarte arretarako bulegoa

San Prudentzio kalea, 30 – 01005 Gasteiz

Telefonoa: 945151015 / Faxa: 945121074

- Elkarte edo fundazio eskatzailearen etxebizitzari dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzua