null Finantza jasangarritasunari buruzko txosten eskaera

Finantza jasangarritasunari buruzko txosten eskaera

Toki erakundeek berezkoak ez dituzten eta eskuordetzaz esleitutakoak ez diren eskumenak egikaritu ahal izango dituzte, baldin eta beste administrazio publiko batekin aldi berean egikaritzen ez badira eta udal ogasun osoaren finantza jasangarritasuna arriskuan jartzen ez bada. Horretarako, Arabako Foru Aldundiak, zeinak Arabako toki erakundeen finantza babeseko eginkizunak baititu, erakunde eskatzaileak bere gain hartuko duen eskumen berri horren finantza jasangarritasunari buruzko aurretiazko txostena egin behar du.

Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeak.

Lurralde Orekaren Saila.

  • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena (7.4 artikulua) (BOE, 80. zk., 1985eko apirilaren 3koa).
  • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeena (116. artikulua) (EHAA, 70. zk., 2016ko apirilaren 14koa; BOE, 105. zk., 2016ko maiatzaren 2koa).
  • 4/2015 Foru Araua, otsailaren 11koa, Arabako Lurralde Historikoan toki administrazioetan arrazionalizatzeko eta iraunkortasunerako neurriak aplikatzeak duen foru berezitasunari buruzkoa (5. artikulua) (ALHAO, 22. zk., 2015eko otsailaren 20koa).

15 egun. 

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Finantza jasangarritasunari buruzko txosten eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi