Gizarte Zerbitzuen zentroentzako eta zerbitzuentzako funtzionamendu baimena eskatzea

Epeak

Irekita

Urte osoan zehar eska daiteke. 

Aurkeztu beharreko agiriak

 • Eskaera.
 • Baimena eskatu den zerbitzuaren edo zentroaren pertsona fisiko edo juridiko titularraren identifikazio fiskaleko zenbakia.
 • Azterketa ekonomiko finantzarioa; finantzazio iturriak zehaztuko dira eta zerbitzuaren edo zentroaren iraunkortasunerako plan ekonomikoa ere bai.
 • Higiezinaren titulartasunaren eta zerga posibleen inguruko Jabetza Erregistroko ziurtagiria; lagapen edo alokairuaren kontratua edo zerbitzu edo zentroak erabili duela egiaztatzen duen beste edozein agiri.
 • Zentroa bada, aipatutakoez gain, etxeko asegurua eta erantzukizun zibileko aseguruaren proposamena aurkeztu beharko ditu.
 • Zerbitzuko edo zentroko barne araudiko erregelamendua edo erregelamendu proiektua.
 • Langileen proiektua: hierarkiaren, antolaketaren eta ordutegien araberako banaketa, lanpostuen sailkapena eta langile-kategoria bakoitzaren funtzioen deskribapena.
 • Hala badagokio, boluntarioak sartzeko aukera eta esleitu dakizkieken jarduerak zehaztuko dira.
 • Erabiltzaileen eskubide eta betebeharren gutun proiektua, parte hartzeko bideak eta erreklamatzeko prozedurak.
 • Erabiltzaileentzako kontratu eredua.

Eskatzailea eta aurretiazko baimenaren titularra bat ez baldin badatoz, lagapen agiria, funtzionamendu baimenetik zenbatzen hasi eta 3 hilabeteko epean eta martxan jarri aurretik:

 • Jarduerari ekiteko udal lizentzia edo agiri baliokidea.

 • Erakunde tituludunaren eta bere langileen alta Gizarte Segurantzan.

 • Langileak jarduera aurrera eramateko funtzioak gauzatzeko gai direla erakusten duten egiaztagiriak eta profesionalen elkargoko kide izatea egiaztatzen dutenak, beharrezkoa denean.

 • Eusko Jaurlaritzaren menpeko den Euskadiko Autobabeserako Planen Erregistro Orokorreko Autobabes Planean izena emanda dagoenaren ziurtagiria.

Zentroa bada, etxeko eta erantzukizun zibileko aseguru-poliza.

Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua

Alaba jenerala 10, 4. solairua 1. departamentua

01005 Gasteiz

Telefonoa: 945 151015

e-maila:  inspecciones.sociales@araba.eus