Arabako Lurralde Historikoko abeltzaintza ustiategietan abereak basa faunaren erasoetatik hobeto babesteko prebentzio neurriak ezartzeko laguntzak eskatzea

Epeak

Itxita

2022eko uztailaren 28tik urriaren 25era arte, biak barne. 

Aurkeztu beharreko agiriak

 • Laguntza eskaera

 • Diruz lagungarriak diren ondasun, objektu edo txakur espezieen erosketa fakturak, jatorrizkoak edo fotokopia konpultsatuak, onuradunak ordaindu izanaren egiaztapenarekin.

Ordainketa egiaztatzeko, dagokion banku transferentziaren agiria aurkeztuko da, edo merkataritza zirkulazioan froga balio bera duen beste agiri bat.

Ez da onartuko eskudirutan ordaintzea 2022rako indarreko araudian ezartzen den zenbatekoa edo horren kontrabalioa atzerriko dirutan; zenbateko hori 1.000,00 euro izango da.

Aurreko paragrafoan ezarritako zenbatekoa kalkulatzeko, ondasunak edo zerbitzuak ematean zatikatu diren eragiketa eta ordainketa guztien zenbatekoen batuketa egingo da.

Egindako inbertsioak justifikatzeko agiriak telematikoki aurkezten badira, kopiak jatorrizkoekin bat datozela egiaztatzen duen erantzukizunpeko adierazpena erantsiko da.

 • Txakur txartelaren edo pasaportearen kopia.

 • Laguntzaren xede diren animalien erantzukizun zibileko polizaren kopia.

Informazio gehiago

Ustiategi onuradunak

Behi, zaldi, ardi edota ahuntz espezieen ugalketarako animaliak dituzten eta AFAren Abereen Errolda Erregistroan erregistratuta dauden ustiategiek eskatu ahal izango dituzte laguntzak.

Ustiategi eskatzaileen sailkapen zooteknikoa honako hauetako bat izan behar da:

 • behi ekoizpena eta ugalketa,
 • haragitarako zaldien ekoizpena eta ugalketa,
 • ardi ekoizpena eta ugalketa,
 • ahuntz ekoizpena eta ugalketa.

Zaldien, ardien edota ahuntzen azpiustiapena duten eta 2022ko urtarrilaren 1a baino lehenagoko jarduera duten abeltzaintza ustiategi eskatzaileek errolda aitorpena edota urteko derrigorrezko aitorpena eduki beharko dute.


Onuradunen betekizunak eta betebeharrak

1. Arabako Lurralde Historikoaren dirulaguntzei buruzko urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauaren 12. artikuluan zehaztutakoak.

2. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera sexuagatiko bereizkeria egiteagatik administrazio edo zigor zehapenik ez izatea.

3. Itzulketa edo zehapen prozeduraren baten pean ez egotea.

4. Laguntza eman eta ordaindu baino lehen, Gizarte Segurantzarekiko betebeharretan eta zerga betebeharren ordainketan egunean egotea. Sozietate zibil edo ondasun erkidegoen kasuan, sozietateari nahiz bazkideei edo erkidegoko kideei buruzkoa izan beharko da egiaztapena.

5. Nagusiki nekazaria izatea. Nagusiki nekazaritzat hartuko dira M06.1 neurriaren bidez (“Nekazari gazteek enpresak sortzea”) finkatze prozesuan dauden gazteak, nahiz neurri hori eskatu duten gazteak.

6. Ustiategi elkartuen kasuan, nagusiki nekazaritzat hartzeko, gutxienez bazkideen % 50ek nagusiki nekazaria izan beharko du, eta nagusiki nekazari diren kide edo bazkideena izan beharko du kapital sozialaren edo banaketa kuotaren % 50ek gutxienez.

7. Ustiategia Arabako Lurralde Historikoko Nekazaritza eta Abeltzaintzako Ustiategien Erregistroan behar bezala erregistratuta egotea.


Diruz lagundu daitezkeen inbertsioak

Deialdi honetan diruz lagundu ahal izango dira honako inbertsio hauek:

 • Abereentzako hesi eramangarriak erostea. Hesi eramangarriek, dirulaguntza jaso ahal izateko, artzain elektrikoa izan beharko dute, edo eskatzaileak artzain elektrikoa duela egiaztatu beharko du.
 • Artzain elektrikoak erostea.
 • Abereak geolokalizatzeko gailuak erostea.
 • Mastin motako txakurrak eskuratzea abeltzaintza ustiategietarako. Txakurrek identifikatuta eta AIEOn erregistratuta egon behar dute, eta erantzukizun zibileko aseguru batek estalita.

Diruz lagundu ahal izango dira 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera egindako gastuak.

Zer behar dut?

 • BAK

  BAKQ

  Ziurtagiri elektronikoa

Agiriak Arabako Foru Aldundiaren Egoitza elektronikoaren bidez aurkeztuko dira.

Hori ez da eragozpen izango administrazioarekin elektronikoki harremanak izatera legez behartuta ez dauden pertsonek agiriak aurkezteko Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean (Probintzia plaza 5, 01001 Gasteiz), Eskualdeko Nekazaritza Bulegoetan, Gasteizko, Guardiako eta Laudioko Ogasun bulegoen erregistroetan edo 39/2015 Legearen 16.4 artikuluak ezarritako lekuetan.