Pertsona fisikoentzako 200 euroko laguntzari buruzko ohiko galderak

Laguntza hori 200 euroko ordainketa bakar bat da, diru sarrera eta ondare baxuko pertsona fisikoentzat, soldatapekoak, autonomoak edo langabeak badira.

Laguntza hori eskatu ahal izateko pertsona horiek 2022ko ekainaren 27an baldintza hauek bete beharko dituzte:

 • Legezko eta benetako bizilekua Espainian izatea aurre-aurreko urtean jarraian eta etenik gabe.

 • Bizilekua Araban izatea.

 • Gizarte Segurantzako edo mutualitateko dagokion araubidean alta emanda dauden norberaren edo besteren konturako jarduera bat egitea, edo

 • Enplegu bulegoan langabe gisa inskribatuta egotea, langabezia prestazioa edo subsidioa kobratzen ari diren ala ez kontuan hartu gabe.

 • 2021ean lortutako errentak, bizikideek etxebizitza berean jasotzen dituztenak barne, gehienez 14.000 euro izatea edo ondarea, ohiko etxebizitza kenduta, gehienez 43.196,40 euro izatea.

Bai. 

Laguntza hori eskatzeko, beharrezkoa da etxe berean bizi diren pertsona guztien 2021eko errenten batura 14.000 eurotik beherakoa izatea urtean eta haien ondarea 43.196,40 eurotik beherakoa urtean. Diru sarrerak eta ondarea zehazteko, kontuan hartuko dira 2022ko urtarrilaren 1ean helbide berean onuradunarekin bizi diren eta elkarrekin lotuta dauden pertsona guztien diru sarrerak eta ondarea:

 • ezkontide edo bikotekide gisa, gutxienez bi urte lehenagotik

 • hirugarren mailarainoko ahaidetasun harremana, kideak barne (adibidez: seme-alabak, anai-arrebak, aitona-amonak, osaba-izebak, erraina, bilobak),

 • bai eta aurrekoekin bizi direnak ere, adopziorako zaintzagatik edo familia harrera iraunkorragatik.

Kontuan hartu behar dira eskatzailearekin helbide berean 2022ko urtarrilaren 1ean bizi diren pertsonen diru sarrerak eta ondarea, baldin eta haien artean harreman bat badute, hala nola:

 • ezkontide edo bikotekide gisa, gutxienez bi urte lehenagotik

 • relación de parentesco hasta el tercer grado incluidos los afines (ejemplos: hijos, hermanos, abuelos, tíos, nuera, nietos…),

 • bai eta aurrekoekin bizi direnak ere, adopziorako zaintzagatik edo familia harrera iraunkorragatik.

Beraz, ez dira kontuan hartuko etxebizitza berean bizi diren eta aurreko loturek lotzen ez dituzten beste pertsona batzuen diru sarrerak eta ondarea.

Hirugarren mailarainoko ahaidetasun harremanak dira, odolkidetasunezkoak zein kide ahaidetasunezkoak barne, seme-alabekin, gurasoekin, aita-amaginarrebekin, suhi-errainekin, aitona-amonekin, anai-arrebekin, bilobekin, koinatu-koinatekin, osaba-izebekin, ilobekin, birraitona-amaginarrebekin eta birbilobekin izaten diren harremanak.

Onuradunaren diru sarrerak eta ondarearen zenbatekoa kalkulatzeko, Bizitzeko Gutxieneko Diru Sarrera ezartzen duen abenduaren 20ko 19/2021 Legearen 20. artikuluaren 1., 4. eta 5. apartatuetan xedatutakoa beteko da.

Beraz, ondarea zenbatzeko ez da kontuan hartuko ohiko etxebizitzaren balioa.

Ez dute laguntza jasotzeko eskubiderik 2022ko ekainaren 27an hauek jasotzen dituztenak:

 • Bizitzeko Gutxieneko Diru Sarrera edo

 • Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrak edo Araubide Bereziek edo Estatuko Klase Pasiboen Araubideak ordaindutako pentsio bat, bai eta Langile Autonomoen Araubide Bereziaren (LAAB) ordezko gizarte aurreikuspeneko mutualitateen antzeko prestazioak ere.

Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen inprimaki elektronikoaren bidez.

Eskaera aurkezteko, ziurtagiri elektronikoa eduki behar da (BAK, BAKQ, DNI-e).

Eskabidean adierazi behar dira eskatzailearen eta helbide berean bizi diren pertsonen IFZ eta eskatzailearen titulartasuneko banku kontu bat, laguntza bertan jasotzeko. Ez da nahitaezkoa 14 urtetik beherakoen IFZ adieraztea, halakorik ez badute.

Ez, ez da inolako dokumentaziorik aurkeztu behar.

Gizarte Segurantzak eta beste erakunde publiko batzuek bidaliko dute Arabako Foru Ogasunera laguntza eskatzeko beharrezko baldintzak betetzen direla egiaztatzeko beharrezkoa den informazioa.

Laguntza hau 2022ko irailaren 30era arte eska daiteke.

Laguntza banku-transferentzia bidez ordainduko da.

Hori dela eta, beharrezkoa da eskatzailearen titulartasuneko banku-kontu bat adieraztea laguntza ordaindu ahal izateko. Formularioa aurkezteko epea amaitu eta hiru hilabeteko epean ordainketa egin ez bada, eskabidea ezetsi egin dela ulertu ahal izango da.